GyIK

A leggyakrabban felmerülő kérdéseket és válaszokat igyekeztünk összeszedni egy csokorba. Amennyiben további kérdése lenne, szeretettel várjuk jelentkezését.

Keresztelés

Mit kell tudni a keresztségről?

A keresztség egyházunkban az úrvacsora mellett a másik szentség. Aki ebben hittel részesül: áldás, kegyelem és üdvös ígéret örökösévé válik.

A keresztség isteni dolog, nem emberek találták ki. „Akit Isten nevében keresztelnek, azt nem emberek, hanem maga Isten kereszteli, emberi kéz végzi, de valóságban Isten saját cselekedete az…”
Luther Márton: Nagykáté

Jézus rendelte el használatát: …menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében…” Mt 28,19

A keresztvíz isteni víz, mert Isten igéje, rendelése, áldása társul hozzá.

A keresztség végső célja, hogy a mennyországba jusson az ember. „A keresztséget mindennapi ruhánknak kell tekintenünk, azt kell viselnünk állandóan, hogy mindenkor a hitben és annak gyümölcseiben éljünk, hogy megfojtsuk az ó-emberünket, és növekedjünk az újban…”
Luther Márton: Nagykáté

A keresztség ősi színe a fehér, mert a mennybéli tisztaságra emlékeztet és vezet. Istennek ez a tiszta kegyelme és szeretete válik láthatóvá a keresztségben.

Mit tegyünk, ha gyermekünket meg szeretnénk kereszteltetni?

A helyi gyülekezet lelkészét megkeresve beszélgessünk és gondolkozzunk együtt a keresztségről. Fontoljuk meg részvételünket a nekünk való alkalmakon (családi istentisztelet, bibliaóra, baba-mama kör, hittan stb.). Csatlakozzunk jó szívvel a helyi evangélikus közösséghez, és váljunk fenntartó egyháztaggá is.

Meddig kell keresztszülőt választani?

Egyházunk 5-6 éves korig javasolja keresztszülők választását. E kor után magát a gyermeket is megkérdezzük keresztelkedési szándékáról, viszont a keresztszülők hitbeli vezetése még ekkor is fontos lehet.

Hogyan fog zajlani a keresztelő a templomban?

Az istentisztelet első részében zajlik a keresztelő, és kb. 15 percig tart. A liturgikus szokásokat mindig előre egyeztessük a gyülekezet lelkészével.

Mi a szülők és keresztszülők feladata?

Hitüket megvallva, saját keresztségükben megerősödve közvetítsék a felnövekvő gyermek számára Isten üzenetét.

Gyakorlati tanácsok

A szülők, keresztszülők felekezeti hovatartozásuktól függetlenül egyezzenek meg a három megválaszolandó kérdés egyöntetű feleletében. Hisznek-e, akarják-e megkeresztelni a gyermeket, vállalják-e a hitben való nevelést?

A templomba érkezéskor érdemes az első padokban ülni, hogy könnyebben ki lehessen az oltár elé lépni.

A keresztszülők fennhangon válaszoljanak a lelkész kérdésére :Mi a gyermek neve? A pontos keresztnév elegendő.

Ha kérdésünk akad, nem tudjuk hova álljunk, mit csináljunk, kérdezzük nyugodtan a lelkészt az istentisztelet közben is.

Ne zavarjon bennünket, ha nyűgös a gyermek, a gyülekezet jézusi, befogadó szeretettel fogadja szívesen látja a kicsinyeket is a templomban.

Ne feledjük, kiemelt és ünnepi alkalom ez a család és a gyülekezet életében, hiszen Isten név szerint fogadja a hívők közösségébe a gyermeket. Kérjük imádságban az Urat, hogy töltsön be mindannyiunkat Szentlelkével!