GyIK

A leggyakrabban felmerülő kérdéseket és válaszokat igyekeztünk összeszedni egy csokorba. Amennyiben további kérdése lenne, szeretettel várjuk jelentkezését.

Keresztelés

Mit kell tudni a keresztségről?

A keresztség egyházunkban az úrvacsora mellett a másik szentség. Aki ebben hittel részesül: áldás, kegyelem és üdvös ígéret örökösévé válik.

A keresztség isteni dolog, nem emberek találták ki. „Akit Isten nevében keresztelnek, azt nem emberek, hanem maga Isten kereszteli, emberi kéz végzi, de valóságban Isten saját cselekedete az…”
Luther Márton: Nagykáté

Jézus rendelte el használatát: …menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében…” Mt 28,19

A keresztvíz isteni víz, mert Isten igéje, rendelése, áldása társul hozzá.

A keresztség végső célja, hogy a mennyországba jusson az ember. „A keresztséget mindennapi ruhánknak kell tekintenünk, azt kell viselnünk állandóan, hogy mindenkor a hitben és annak gyümölcseiben éljünk, hogy megfojtsuk az ó-emberünket, és növekedjünk az újban…”
Luther Márton: Nagykáté

A keresztség ősi színe a fehér, mert a mennybéli tisztaságra emlékeztet és vezet. Istennek ez a tiszta kegyelme és szeretete válik láthatóvá a keresztségben.

Mit tegyünk, ha gyermekünket meg szeretnénk kereszteltetni?

A helyi gyülekezet lelkészét megkeresve beszélgessünk és gondolkozzunk együtt a keresztségről. Fontoljuk meg részvételünket a nekünk való alkalmakon (családi istentisztelet, bibliaóra, baba-mama kör, hittan stb.). Csatlakozzunk jó szívvel a helyi evangélikus közösséghez, és váljunk fenntartó egyháztaggá is.

Meddig kell keresztszülőt választani?

Egyházunk 5-6 éves korig javasolja keresztszülők választását. E kor után magát a gyermeket is megkérdezzük keresztelkedési szándékáról, viszont a keresztszülők hitbeli vezetése még ekkor is fontos lehet.

Hogyan fog zajlani a keresztelő a templomban?

Az istentisztelet első részében zajlik a keresztelő, és kb. 15 percig tart. A liturgikus szokásokat mindig előre egyeztessük a gyülekezet lelkészével.

Mi a szülők és keresztszülők feladata?

Hitüket megvallva, saját keresztségükben megerősödve közvetítsék a felnövekvő gyermek számára Isten üzenetét.

Gyakorlati tanácsok

A szülők, keresztszülők felekezeti hovatartozásuktól függetlenül egyezzenek meg a három megválaszolandó kérdés egyöntetű feleletében. Hisznek-e, akarják-e megkeresztelni a gyermeket, vállalják-e a hitben való nevelést?

A templomba érkezéskor érdemes az első padokban ülni, hogy könnyebben ki lehessen az oltár elé lépni.

A keresztszülők fennhangon válaszoljanak a lelkész kérdésére :Mi a gyermek neve? A pontos keresztnév elegendő.

Ha kérdésünk akad, nem tudjuk hova álljunk, mit csináljunk, kérdezzük nyugodtan a lelkészt az istentisztelet közben is.

Ne zavarjon bennünket, ha nyűgös a gyermek, a gyülekezet jézusi, befogadó szeretettel fogadja szívesen látja a kicsinyeket is a templomban.

Ne feledjük, kiemelt és ünnepi alkalom ez a család és a gyülekezet életében, hiszen Isten név szerint fogadja a hívők közösségébe a gyermeket. Kérjük imádságban az Urat, hogy töltsön be mindannyiunkat Szentlelkével!

Házasság

Mit kell tudni az evangélikus esküvőről?

Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, jegyesoktatásra kell jelentkezni. Egyébként az evangélikus esküvő mindenképpen a polgári után zajlik le, még ha csak pár perccel, de ha 20 évvel, akkor is. A házaspár áldást kér és kap közös életükre a templomban.

Mit kell tennem, ha házasodnék?

Amint elkezdi az esküvőszervezést, már akkor keresse meg a helyi templom lelkészét. Amelyik település templomában szeretne házasodni, az ott illetékes lelkészt kell megkeresnie. Ehhez célszerű a gyülekezet alkalmaira ellátogatni, hogy a későbbiekben pl. gyermek keresztelésénél már legyen probléma az egyháztagság kérdése.

Milyen egyház feltételei vannak az esküvőnek?

Ma már egyre ritkább, hogy evangélikus evangélikussal házasodik. Minden esetben szükséges, hogy meg legyen keresztelve a vőlegény és a menyasszony is. Emellett megfontolandó a konfirmáció is, a hit megerősítése, egyházunk hitvallásainak megtanulása, ha addig az nem történt meg. Ám minden pár esete egyedi, bizalommal keressék ez ügyben a lelkészt. Ezen kívül szükséges felmérni az időszabta korlátokat is. Mikor tudunk eljárni jegyesoktatásra? Egy közösen megbeszélt időpontban alkalmanként kb. egy-másfél órában. Legalább 3 alkalom szükséges, de javasolt a több, szám szerint 5-8 alkalom. Ha ehhez keresztelési felkészítő is járul, akkor külön megbeszélés tárgya mindez.

Miért szükséges ennyi előkészület?

A házasságra lépő felek elkötelezik magukat egy életre. Erre nyilván készülni kell. Nem érkezhet meg egy születendő gyermek sem hirtelenjében, és ahogy mindennek, ennek is megszabott ideje van. Az egyházi felkészítés, avagy jegyesoktatás segít a pároknak maguk és a másik megismerésében, Istenkapcsolatuk feltérképezésében, az esküvői „mit tegyek, hova lépjek?” kérdések megválaszolásában. Akik eddig részt vettek a jegyesoktatáson, nem bánták meg, sőt pozitív élményeket tudhatnak magukénak, és nyugodtan, felkészülten mehettek az oltár elé.

Mennyibe kerül az esküvő?

Ez a kérdés az egyháztagsághoz vezet vissza. Aki rendszeresen fizeti a egyházfenntartói járulékot, annak számára természetesen, hogy otthon van abban a templomban, részben az övé is, esküvőjét ott tartja. Ezen kívül szoktak a párok adományozni a gyülekezetnek és lelkészének, kántorának. Ha valakik nem egyháztagok még, de gondolkoznak rajta, célszerű egyszeri adományt adni egy meghatározott összegben, amelyben benne van a templom használata, fenntartása, a jegyesoktatás költsége, a kántori tiszteletdíj, és minden más, amelyet egyébként a rendszeres egyházfenntartói járulék fedezne. Bővebben érdeklődjünk erről a lelkészi hivatalban.

Gyülekezeti taggá válás

Gyülekezeti tag szeretnék lenni, mit tegyek?

Ha eddig nem volt még tagja evangélikus egyházközségnek, akkor a következőket kell tudnia.

Egyháztaggá válik már akkor valaki, amikor elkezd kötődni egy evangélikus közösséghez, eljár a templomba, vagy éppen más alkalmakra. A gyülekezet többi tagja ekkor érzékeli, hogy az illető csatlakozni szeretne.

Amikor ez a szándék valóban komollyá válik, keresse meg az egyházközség lelkészét. A vele való beszélgetésből minden kiderül, mik a szokások, milyen alkalmak állnak rendelkezésre, milyen szolgálatot vállalhat, hitéletében éppen hol tart.

A rendszeres jelenlétet követi a gyülekezeti tagság adminisztratív része. A pénztárosnál adja meg szükséges adatait, amelyet a gyülekezeti névtárba kellenek, és fizesse be az Ön által meghatározott egyházfenntartói járulékot. Megteheti ezt bankszámlaszámainkon vagy személyesen, készpénzben is.

Ha családjával együtt kíván csatlakozni, akkor családonként, vagy éppen keresőnként érdemes fizetni az egyházfenntartói járulékot évi, havi, bármilyen bontásban. A gyerekek is egyháztagnak minősülnek majd, ők viszont 18 éves korukig nem szavazhatnak a gyülekezet érintő ügyekben pl. lelkészválasztás, pénzügyi döntések stb. v Ha adományt szeretne adni a gyülekezet javára, azt is megteheti. A szokás az, hogy különlegesebb alkalmakkor szokott ez történni: keresztelés, esküvő, temetés vagy bármi olyan esemény, amikor azt látja, hogy a gyülekezetnek valamilyen célra nagy szüksége van az Ön adományára.

A gyülekezet a tagjai által beadott pénzből gazdálkodik. Az Ön által felajánlott vasárnapi offertóriumból, adományból tartja fenn lelkészét, templomait, fedezi a missziós és egyéb költségeket. Ha megteheti, adja egyházunknak, alapítványunknak adója 1%-át is!

Temetés

Mit kell tudni az evangélikus temetésről?

Az evangélikus temetések a ravatalozóban kezdődnek és a sírnál fejeződnek be. Néhány esetben, amikor nincs lehetőség a temetői istentiszteletre, akkor a templomban tartunk gyászistentiszteletet.

Az evangélikus temetés középpontja az igehirdetés, amelyet a lelkész a családon keresztül az elhunytat megismerve ír meg. Lehet választani bibliai igét vagy éppen az elhunyt egyik kedves evangélikus énekét. Emellett a méltó búcsúzás is része a liturgiának, amikor a lelkész felolvassa az elhunyt élettörténetét, valamint elmondja, hogy kik köszönnek el tőle utolsó földi útján.

Bárhogyan is történt a haláleset, a feltámadás reménységével búcsúztatunk és temetünk. Isten vigasztalásához semmilyen emberi jó szó nem érhet fel. Az evangélikus lelkész mindennek közvetítője, átadója.

Mit tegyek, ha családtagom elhunyt?

A temetkezési vállalkozóval egyeztetve keresse meg a helyi evangélikus lelkészt is, hogy az időpont megfelelő legyen. A későn bejelentett időpontban már nem minden esetben lehetséges a temetés, ezért kérjük, keresse fel elsők között a lelkészi hivatalt is az elérhetőségeken.

Mi történik a lelkésszel való beszélgetésben?

A telefonos, vagy levélbeli egyeztetés után szükség van egy személyes beszélgetésre is. Ez családlátogatás keretében, vagy éppen a lelkészi hivatalban történő találkozás esetével történhet meg. A gyász része lehet ez is, hogy elmondjuk mindazt, ami ért bennünket a hozzátartozó halála alkalmával. A lelkész ezt bizalmasan kezeli, és az imádság eszközével vigasztalja a családokat.

A család egyeztet a temetés körülményeiről, megerősítik a korábban megbeszélt időpontot.

Mennyibe kerül az evangélikus temetés?

Gyülekezetenként változó a szokás. Dunakeszin, Gödön és Sződligeten arra törekszünk, hogy megértse mindenki, kiegyenlítette számláját az, aki rendszeresen fizette az egyházfenntartói járulékot. Ebben az esetben is szoktak a családok adományt adni a gyülekezetnek és lelkészének, kántorának. Ha az elhunyt családtag nem volt fenntartó egyháztag, akkor egy felajánlott összeget fogadunk el adományként, amely lehet az elmaradt egyházfenntartói járulék kompenzálása, amennyiben erre van lehetőség. Bővebben a lelkészi hivatalban lehet erről érdeklődni.

Mi történik a temetés után?

A lelkész a temetés után is rendelkezésére áll a családtagoknak, hogy segítsen feldolgozni a halálesetet. Bátran lehet fordulni a lelkészhez ilyen ügyben. Gyakorlat templomainkban, hogy a temetést követő istentiszteletre hívjuk a gyászolókat, és ott egy emlékező imádságot mondunk az elhunytért.

Egyházfenntartói járulék

Tudod-e, hogy gyülekezetünk – a többihez hasonlóan – a gyülekezeti tagok anyagi támogatásával saját magát tartja fenn?

Bevételeink zömét az egyházfenntartói járulék, az adomány és a perselypénz jelenti, amelyből az alábbi költségeket fedezzük: - a lelkész fizetését - a hitoktatáshoz szükséges eszközöket; - a templom, a parókia és a gyülekezeti terem rezsijét, karbantartását; - a lelkész hivatalos útiköltségét, a szolgálati autó fenntartását; - minden egyéb, kisebb-nagyobb kiadást. Ezen felül az Északi Evangélikus Egyházkerülettől évi 860.000 Ft ún. működési támogatásban részesülünk, ugyanakkor az államtól és az országos egyháztól 0 Ft támogatást kapunk. További külső forrásokat kizárólag pályázati úton, alkalmanként van lehetőségünk gyűjteni.

Mennyi az egyházfenntartói járulék összege?

A presbitérium azt kéri, hogy minden aktív kereső gyülekezeti tag havi 2500 Ft-ot vagy – magasabb jövedelem esetén – havi jövedelmének 1,75%-át fizesse be egyházfenntartói járulékként. Ezt családonként egy összeg-ben, havonta utalva célszerű teljesíteni.

Nyugdíjas testvéreinktől – anyagi erejükhöz mérten – havi 1500 Ft-ot kérünk.

Miért fontos, hogy név szerint fizessek, és ne csak a perselybe dobjak be egy nagyobb összeget?

Egyházi törvényeink értelmében az rendelkezik gyülekezeti tagként szavazati joggal, aki betöltötte a 18. életévét, és igazolhatóan fizetett egyházfenntartói járu-lékot és/vagy adományt. A perselybe dobott pénz ugyan jelentős bevételi forrás a gyülekezet számára, de a befizető személye értelemszerűen rejtve marad.

Tudod-e, hogy a gyülekezeti tagoktól befolyt összeg éppen fedezi a működési költségeket?

Ha felújítás, beruházás szükséges a templomokban, a parókián vagy a gyülekezeti teremben, azt csak (önkormányzati, egyházi, állami) pályázatokból tudjuk fedezni.

Hogyan fizethetem be az adományt, illetve az egyház-fenntartói járulékot?

- Készpénzben a pénztárosoknál:
Dunakeszin: Czakó Piroska, +36 (20) 342 5209
Gödön: Nemesi Krisztina, +36 (30) 928 0470

- Átutalással a gyülekezeti számlákra, a „Közlemény” rovatban a név és a lakcím feltüntetésével:
Dunakeszi: OTP 11742104-20036940
Göd: OTP 11742104-20053471

Felajánlhatom-e adóm 1%-át az egyház javára?

A Dunakeszi Evangélikus Egyházközösség életre hívta a Hespné Házos Mária Evangélikus Alapítványt (adóazonosító száma: 18651797-1-13), amely számára a személyi jövedelemadó egy százaléka felajánlható. Kérjük ne feledje, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházat is támogathatja személyi jövedelemadója másik 1%-val. Amennyiben úgy dönt, személyi jövedelemadójának egy százalékával támogatja egyházunkat, illetve alapítványunkat, ezen nyilatkozata visszavonásg érvényes marad, tehát jövőre nem kell ismét rendelkeznie.